O konferenci

Mezinárodní vědecká konference Hradecké dny sociální práce 2018

Téma konference: Nové směry, trendy a inovace v sociální práci


Podoba české i zahraniční sociální práce se v čase neustále mění. Její proměny obvykle korespondují s probíhajícími společenskými změnami a jsou spojeny s nutností stále znovu přehodnocovat způsoby interpretace existujících a nově vznikajících sociálních problémů i způsoby reakcí na ně. Měnící se společenské podmínky, potřeby i složení cílových skupin, vyvolávají s novou naléhavostí otázky dilemat sociální práce mj. mezi formalizací a de-formalizací, profesionalizací a de-profesionalizací. Sociální pracovnice a sociální pracovníci musí čelit stále novým etickým výzvám, změnám ve způsobu vnímání profesních hodnot, měnícím se podmínkám a nárokům v oblasti vzdělávání a supervize apod. 

Stále se měnící podmínky, v jejichž rámci je sociální práce vykonávána, podněcují rozvoj nových směrů, trendů a inovativních postupů a služeb. Může se jednat o takové postupy a služby, které dosud nejsou systémově a formálně ukotveny, reagují však na dosud neřešené potřeby cílové skupiny, formalizované služby využívající nové postupy a metody práce, činnosti zaměřující se na cílovou skupinu, na jejíž potřeby není v současném systému adekvátně reagováno, terénní služby reagující na potřeby, které byly dosud naplňovány převážně v ambulantní nebo institucionální formě atp. Může jít také o nové formy spolupráce v síti služeb, nové postupy v rámci managementu služeb či řízení kvality služeb nebo netradiční přístupy veřejné správy k financování služeb.


Spolupořadatelé konference

Asociace vzdělavatelů v sociální práci
 


Tematické okruhy konference

  • 1. sekce – Nové směry a inovace v rámci profesionalizace sociální práce (učebna A1)
  • 2. sekce - Nové směry, trendy a inovace ve vzdělávání v sociální práci (učebna A2)
  • 3. sekce - Nové směry, trendy a inovace v přímé práci s klienty a v supervizi (pátek - uč. A17, sobota - uč. A16)
  • 4. sekce - Nové směry, trendy a inovace v rámci systémů sociální práce a sociální politiky (učebna A18)
  • 5th section – International issues of social work. New Trends and Innovations in Social Work  (room no. A3)


Doprovodný program

Doprovodný program bude probíhat v pátek 21.9.2018 a bude rozdělen na dvě části
Prezentace sociálních podniků v regionu bude probíhat formou stánků v prostorách konání konference.
Druhá část doprovodného programu bude zaměřena na novou formu pomoci závislým matkám, která bude prezentována formou bezplatného semináře

prezentace sociálních podniků  

V pátek 21.9.2018 se budou moci účastníci konference seznámit s činností sociálních podniků v regionu. Jejich stánky budou přístupné v prostorách konání konference.

seminář: Sdílená pěstounská péče - nová forma pomoci závislým matkám  

v pátek 21. září 2018, od 14.00 do 17.00 
  • tento seminář je zdarma pro širokou odbornou i laickou veřejnost
  • prosíme o přihlášení skrze konferenční formulář, každý přihlášený účastník obdrží osvědčení o účasti

Přednášející: Mgr. Ria Černá a Mgr. Barbora Štollová

Anotace: 
Službu tzv. sdílené pěstounské péče je metoda je uplatněna při práci s motivovaným biologickým rodičem, kterému je kvůli užívání návykových látek a nedostatečným rodičovským kompetencím dítě odebráno. Ve sdílené pěstounské péči je pěstoun na dobu přechodnou připraven poskytnout ubytování jak dítěti, tak biologickému rodiči, za předpokladu, že tato „komunitní“ rodina bude společně pracovat na zlepšení rodičovských kompetencí a zároveň, rodič zvládne svoji problematickou minulost. Síť pomoci je dále rozprostřena i na koordinovaný multidisciplinární tým, který pomáhá jak biologickému rodiči (adiktologové, SAS, apod.), tak pěstounům (klíčový pracovník doprovázející organizace), vše s v nejlepším zájmu dítěte. 
Službu zaštiťuje projekt, který přináší adaptaci případu dobré praxe z Dánska na české podmínky, a to formou metodiky, manuálu a příručky pro biologického rodiče. Jednací jazyky mezinárodní vědecké konference

Čeština, slovenština, angličtina.
Sekce č. 3 bude probíhat v angličtině.

Výstupy z konference

Výstupem konference bude sborník v elektronické podobě. Vědecký výbor konference si vyhrazuje právo nepřijmout příspěvky, které neodpovídají tématu konference či nesplňují formální požadavky. Příspěvky, které nebudou naplňovat stanovené požadavky nebudou poslány k recenznímu řízení.

GDPR

Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Hradec Králové, včetně jeho případného zveřejnění.
Osoba pořizující záznam za Univerzitu Hradec Králové bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit své přání nebýt na záznamu zachycen.
Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.uhk.cz/gdpr.